Vedtægter


§1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Sønderborg Squash Club (SSC).

Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune

Klubben blev stiftet den. 3. december 1987.

§2 Forbund

SSC er tilsluttet Dansk Squash Forbund (DSqF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disse organisationers love og bestemmelser.

§3 Formål

Klubbens formål er med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, ved dagligt spil, træning, turneringer og aktiviteter, at dyrke og udbrede kendskabet til squashsporten. Klubben er for alle aldersgrupper og spilleniveauer.

§4 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der vil rette sig efter klubbens vedtægter og betale de fastsatte gebyrer og kontingenter rettidigt. Bestyrelsen bestemmer proceduren for indmeldelse. Optagelse af medlemmer under 18 år kan kun ske med tilladelse fra den pågældendes forældre eller værge. Ethvert medlem accepterer gældende vedtægter dermed at være underlagt DIF til enhver tid gældende dopingregler. Der betales ved indmeldelse et gebyr, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens medlemsadministrator. Hvis medlemmet er i restance skal denne restance betales ved udmeldelse. Klubben er ikke ansvarlig for eventuel personskade eller skade på medlemmers ejendele, man måtte pådrage sig under udførelse af spillet under ophold på klubbens område.

§5 Udelukkelse og eksklusion

Er et medlem i restance udover 1 måned kan en enig bestyrelse ekskludere vedkommende. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

§6 Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling, der ligeledes fastsætter størrelsen af eventuelle gebyrer.

§7 Ordinær generalforsamling

Den øverste myndighed i klubben er den årlige generalforsamling, der skal afholdes inden udgangen af februar (den 1. marts). Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden. Klubbens regnskab skal præsenteres skriftligt, enten sammen med indbydelsen til generalforsamling eller på selve generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres ved opslag i klubben sammen med dagsorden og det reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Vedr. klubbens opløsning henvises til §12. Stemmeberettiget er klubbens aktive medlemmer, der ikke er i restance, samt æresmedlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning skal dette imødekommes.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning, herunder godkendelse af det forelagte regnskab.
 4. Bestyrelsens forslag til budget.
 5. Fastlæggelse af kontingent og andre gebyrer.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand i lige år/kasserer i ulige år.
 8. Valg af den øvrige bestyrelse.
 9. Valg af eventuel suppleant til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor i lige år og revisorsuppleant hvert år.
 11. Eventuelt.

Over generalforsamlingens forløb optager referenten en rapport.

Umiddelbart efter generalforsamlingen fremsendes følgende til DSqF:

 • Generalforsamlingsreferat
 • Formandens beretning
 • Regnskab
 • Vedtægter
 • Kontaktoplysninger på formand og kasserer
 • Bankoplysninger

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§9 Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og max. 4 øvrige medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Derudover kan en suppleant vælges for 1 år. På lige år er formand og min. 1 bestyrelsesmedlem på valg, på ulige år er kasserer og øvrige medlemmer på valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Hvis formands- eller kassererposten ikke er besat straks, gøres dette på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører klubben, arkiveres på forsvarlig vis. Klubben tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren. En enig bestyrelse kan meddele prokura til én eller flere personer. Bestyrelsen fastsætter selv regler for afholdelse af bestyrelsesmøder. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

§10 Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen en revisor i lige år. Derudover vælges hvert år en revisorsuppleant. Hverken revisor eller revisorsuppleant kan være medlem af bestyrelsen. Revisoren skal hvert år inden d. 1. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede. Revisoren fastsætter selv sin arbejdsgang.

§11 Ansvar overfor tredjemand

Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige overfor klubbens bankforpligtelser samt øvrige kreditorer, kun den til enhver tid værende klubformue hæfter for disse. Ligeledes kan bestyrelsen kun drages til ansvar overfor tredjemand, såfremt bestyrelsen har handlet uansvarligt og groft retsstridigt.

§12 Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Ved klubbens opløsning tilfalder klubbens midler idrætslige formål i Sønderborg Kommune efter generalforsamlingens beslutning.

§13 Øvrige regler

Regler for banebestilling fastlægges af bestyrelsen. Hvis klubben ønsker at disponere over baner til turnering og/eller kampe, skal dette meddeles ved opslag mindst 8 dage i forvejen. Klager skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen behandler klagen og afgørelsen sendes senest 8 dage efter bestyrelsesmødet.

§14 Vedtægter

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 1993.

Revideret feb. 1997

Revideret jan. 2001

Revideret feb. 2002

Revideret feb. 2008

Revideret mar. 2013

Revideret feb. 2018